Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė: IU mokytoja Kristina Macevič

Sekretorė: IU mokytoja Danutė Grubinskaitė

Narės: direktorė Valerija Jaglinska, Paberžės sen. specialistė darbui su soc. rizikos šeimomis Danuta Vetrenkienė

Vaiko gerovės komisija:

  • įtraukia visą darželio bendruomenę į prevencinį darbą;
  • organizuoja įvairius prevencinius renginius;
  • analizuoja ugdytinių smurto, patyčių atvejus jų artimoje aplinkoje;
  • laiku nustato vaikų specialiuosius poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padeda tinkamai jas spręsti;
  • konsultuoja tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, sveikatingumo, saugumo užtikrinimo ir kitais atvejais.

Vaiko gerovės komisijos sudėtį tvirtina direktorius. Vaiko gerovės komisijai vadovauja komisijos pirmininkas.

Metodinė grupė

Metodinės grupės sudėtis:

Pirmininkė  Edita Malinovskienė – IU mokytoja;

Sekretorė  Danutė Grubinskaitė – IU mokytoja;

Koordinatorė  Valerija Jaglinska – direktorė;

Pagrindinės metodinės grupės funkcijos:

  • Nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus.
  • Planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą.
  • Nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jo (tobulinimo) arba jų (poreikių) prioritetus.
  • Rūpinasi gerosios patirties ir informacijos dalijimusi, sklaida.

Metodinių grupių veikloje dalyvauja visi pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai.

Asmenys, atsakingi už informacijos teikimą Glitiškių vaikų darželio interneto svetainėje

Valerija Jaglinska, Danutė Grubinskaitė

Comments are closed.