Vaikų darželio taryba

Vaikų darželio taryba:

Įstaigos taryba – aukščiausioji Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželio savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Įstaigos tarybos sudėtis:

Pirmininkė Edita Mainovskienė – IU mokytoja;

Sekretorė  Danutė Grubinskaitė – IU mokytoja;

Nariai: 

Tatjana Zaranko – ūkvedė

Ana Kolesnik – IU mokytojos padėjėja

Inesa Dragūnienė – tėvų atstovė

Viktorija Miskelovič – tėvų atstovė

………………………………………………………………………………………………….

Tarybos pagrindinės funkcijos:

  • Nustato įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką.

  • Pritaria įstaigos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui.

  • Inicijuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą.

  • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius.

  • Analizuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą.

  • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į įstaigos sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

Comments are closed.