Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinis ugdymas

  • Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželyje ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 3  iki 6 metų.

  • Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželio ikimokyklinio ugdymo programą.
  • Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
  • Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.
  • Ugdymo turinys įgyvendinamas visu vaiko buvimą grupėje metu: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant IU mokytojo organizuotoje ugdomojoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis ir t. t.
  • Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje modeliuojamas pagal kompetencijas: sveikatos saugojimo kompetencija, socialinė kompetencija, komunikavimo kompetencija, pažinimo kompetencija ir meninė kompetencija.
  • Mokesčio tvarką nustato švietimo įstaigos steigėjas – Vilniaus r. savivaldybės taryba (2017 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T3-279 „Dėl mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas“).
  • Darbo trukmę nustato švietimo įstaigos steigėjas – Vilniaus r. savivaldybės taryba. Vaikų darželyje ikimokyklinių ugdymo grupių veiklos trukmė ‒ 10.30 val. Grupių darbo laikas nuo 7.00 val. iki 17.30 val.
  • Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaikų darželio) ugdymo sutartimi.

Comments are closed.