Ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos

 • papildo vaikų ugdymą šeimose;
 • skatina jų socialinį, pažintinį vystymąsi;
 • praturtina vaikų bendravimo su kitais patirtį;
 • padeda pasiruošti mokymuisi mokykloje.

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 • Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą:
 • Planuoja grupės ugdomąją veiklą;
 • Kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones;
 • Ugdo ir dalyvauja vaikų ugdymo procese;
 • Prireikus, dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo programas;
 • Sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus);
 • Teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.
 • Prižiūri vaikus ir užtikrina jų gyvybės ir sveikatos apsaugą.

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas

 • organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, renginius ir šventes;
 • individualizuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus, poreikius, galimybes, interesus;
 • bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, numatant veiklą, organizuojant renginius, vertinant vaikų daromą pažangą ir pasiekimus, rengiant projektus;
 • padeda vaikams pasirengti dalyvauti koncertuose, konkursuose, projektuose.

Comments are closed.